SKIP TO CONTENT
JURIDISCHE INFORMATIE
 

JURIDISCHE INFORMATIE

 

1. PUBLICATIE EN HOSTING

De website www.peugeot.nl wordt geopenbaard door STELLANTIS  NEDERLAND B.V., onderdeel van Stellantis Europe S.p.A. met een statutaire zetel in Corso Agnelli 200, 10135 Turijn, Italië (hierna "Stellantis Europe"; "wij" of "ons").

De webmaster kan worden gecontacteerd op het volgende e-mailadres webops-nl@stellantis.com.

Hosting : Stellantis Nederland B.V.

2. DEFINITIES

"Wettelijke bepalingen": verwijst naar dit document.

"Site": verwijst naar de internetsite die toegankelijk is op het adres www.peugeot.nl.

"Onderdelen": verwijst naar de onderdelen, met name informatie, die door STELLANTIS NEDERLAND B.V. aan de Gebruikers worden verstrekt en toegankelijk zijn via de Site.

"Gebruiker": verwijst naar elke natuurlijke of rechtspersoon die de Site gebruikt.

3. ONDERWERP

Dit document vormt de juridische kennisgeving voor het gebruik van de Site. Het doel van dit document is het definiëren van de voorwaarden en raadpleging van de Onderdelen door de Gebruiker. Er wordt gespecificeerd dat de raadpleging van de Onderdelen onderworpen is aan de naleving van deze  Wettelijke bepalingen  zoals uiteengezet in het volgende artikel.

4. ACCEPTATIE & MODIFICATIE

4.1. Aanvaarding

STELLANTIS NEDERLAND B.V. stelt de Onderdelen ter beschikking op voorwaarde dat de Gebruiker zich verbindt tot het naleven van onderhavige Wettelijke Bepalingen. STELLANTIS NEDERLAND B.V.. raadt de Gebruiker aan om regelmatig de laatste versie van de Wettelijke Bepalingen te raadplegen.

In elk geval wordt de Gebruiker geacht de Wettelijke Bepalingen te hebben aanvaard door de Onderdelen te raadplegen. Elke raadpleging van de Onderdelen impliceert de aanvaarding van de Wettelijke Bepalingen in hun laatste versie.

4.2 Wijziging

STELLANTIS NEDERLAND B.V.. kan de onderhavige Wettelijke Bepalingen en alle op de Site vermelde Onderdelen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. STELLANTIS NEDERLAND B.V. raadt de Gebruiker aan om regelmatig de laatste versie van de Wettelijke Bepalingen te raadplegen.  Telkens wanneer de Onderdelen opnieuw worden geraadpleegd, wordt de Gebruiker geacht deze laatste versie te aanvaarden.

5. PERSOONLIJKE GEGEVENS

De Site kan worden geraadpleegd zonder dat de Gebruiker zijn/haar identiteit of andere persoonlijke gegevens hoeft prijs te geven.   De bescherming van jouw persoonlijke gegevens is onze prioriteit. Meer hierover is te lezen in Artikel 23 met betrekking tot  onze Privacyverklaring.

6. COOKIES

De Site maakt gebruikt van cookies. Gebruikers worden vooraf geïnformeerd dat er automatisch cookies in hun internetbrowser kunnen worden geïnstalleerd wanneer zij de Site bezoeken.

Cookies zijn bestanden die naar de harde schijf van de Gebruikers worden gestuurd om de gebruikerservaring op de Site te verbeteren en om verkeersstatistieken te verzamelen.

Deze cookies bevatten in geen geval persoonlijke informatie.

Gebruikers kunnen het verzenden van cookies uitschakelen door de instellingen van hun internetbrowser te wijzigen.

Meer informatie over ons cookiebeheerbeleid lees je in ons Cookiebeheerbeleid, sectie 'Cookiebeheerbeleid'.

7. BEZWAAR MAKEN OF EEN KLACHT INDIENEN

In geval van een geschil tussen partijen zullen zij zich inspannen om dit in der minne op te lossen Consumenten kunnen in dit kader dan ook steeds beroep doen op een erkend bemiddelaar. Bij ontstentenis van een minnelijke schikking heeft een Consument de mogelijkheid de zaak voor te leggen aan de Geschillencommissie Voertuigen.

8. TOEGANG TOT ONDERDELEN

De Onderdelen van de Site zijn toegankelijk via het internet.

Alle kosten in verband met de toegang tot de Onderdelen, of het nu gaat om hardware, software of internettoegang, zijn voor rekening van de Gebruiker. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de correcte werking van zijn/haar computerapparatuur en internettoegang.

De Gebruiker verklaart de kenmerken en beperkingen van het internet te aanvaarden en erkent op de hoogte te zijn van de aard van het internetnetwerk en met name van de technische prestaties, de responstijden voor het raadplegen, opvragen of overdragen van informatie, de risico's van onderbrekingen en meer in het algemeen de risico's die inherent zijn aan elke verbinding en transmissie via het internet. STELLANTIS NEDERLAND B.V. wendt alle redelijke middelen aan waarover zij beschikt om een kwalitatieve toegang tot de Onderdelen te verzekeren, met dien verstande dat STELLANTIS NEDERLAND BV. hiertoe geen enkele prestatie verschuldigd is.

9. GEBRUIK VAN DE WEBSITE DOOR DE GEBRUIKER

De Gebruiker verbindt zich ertoe deze Juridische Bepalingen na te leven en vrijwaart  STELLANTIS NEDERLAND B.V. tegen elk ongeoorloofd, niet-conform en/of ongeoorloofd gebruik van de Onderdelen. In het bijzonder zal de Gebruiker zich onthouden van elk commercieel of winstgevend gebruik van alle of een deel van de Onderdelen van de Site.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Site te gebruiken in overeenstemming met de nationale en internationale regelgeving, en in het bijzonder deze niet te gebruiken voor het weergeven, downloaden, verzenden of verzenden van inhoud:

 • van gewelddadige aard of die het respect en de waardigheid van de menselijke persoon, de gelijkheid van mannen en vrouwen, de bescherming van kinderen en adolescenten kan ondermijnen, in het bijzonder door het produceren, vervoeren en verspreiden van boodschappen van gewelddadige of pornografische aard of van menselijke waardigheid;
 • die het plegen van misdrijven en overtredingen aanmoedigen;
 • die aanzetten tot het gebruik van verboden middelen;
 • die discriminatie, haat of geweld op grond van ras, een etnische groep of natie veroorzaken of kunnen veroorzaken;
 • die illegaal, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, beledigend, vulgair, obsceen is, de privacy van anderen bedreigt of de gevoeligheden van bepaalde personen kan beledigen;
 • die andere Gebruikers misleidt door zich de naam of bedrijfsnaam van andere personen toe te eigenen;
 • die inbreuk maakt op de rechten van derden, zoals, zonder dat deze lijst uitputtend is, elk handelsgeheim, beroepsgeheim, vertrouwelijke informatie, handelsmerk, octrooi en, in het algemeen, elk industrieel of intellectueel eigendomsrecht of elk ander recht met betrekking tot informatie of beschermde inhoud;
 • met inbegrip van, maar niet beperkt tot, computervirussen of enige andere code of programma,  ontworpen om de functionaliteit van software, computers of telecommunicatiehulpmiddelen te onderbreken, te vernietigen of te beperken.


De Gebruiker verbindt zich ertoe om:
 

 • de Wettelijke Bepalingen regelmatig te lezen en na te leven;
 • geen persoonsgegevens van andere Gebruikers te verzamelen en op te slaan;
 • op geen enkele manier een of meer andere Gebruikers lastig te vallen;
 • de werking van de Site niet te belemmeren of te verstoren.

10. BEPERKING VAN TOEGANG

Indien de Gebruiker deze Wettelijke Bepalingen niet naleeft, zal de toegang tot de Site automatisch worden geblokkeerd, onverminderd eventuele gerechtelijke stappen die door STELLANTIS NEDERLAND B.V. kunnen worden ondernomen en onverminderd de schadevergoeding die van de Gebruiker kan worden geëist.

 

11. HYPERLINKS

Alle aan de Site gekoppelde sites (een hyperlink die naar deze Site verwijst of die vanaf deze Site tot stand komt) worden niet beheerd door STELLANTIS NEDERLAND B.V.. STELLANTIS NEDERLAND B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de beschikbaarheid van deze sites, noch de inhoud, de reclame, producten of diensten die op of vanaf deze sites beschikbaar zijn. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik hiervan.

12. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

Gebruikers van de Site worden geïnformeerd dat de Onderdelen:
a) beschermd zijn door de auteursrechtwetgeving: dit kan met name het geval zijn voor foto's, artikelen, tekeningen, animaties, enz.
b) en/of beschermd zijn door de wetgeving op ontwerpen en modellen: dit geldt met name voor de voertuigmodellen die op de Site staan;
c) worden beschermd door het merkenrecht: met name het merk " PEUGEOT ", het merk " Lion complet stylisé " (dat het logo van AUTOMOBILES PEUGEOT vertegenwoordigt) en de merken van de voertuigmodellen die op de Site staan.

De aldus beschermde elementen zijn eigendom van AUTOMOBILES PEUGEOT of van derden die het gebruik ervan hebben toegestaan aan AUTOMOBILES PEUGEOT.

Bijgevolg is dat elke reproductie, gebruik, weergave, aanpassing, wijziging, integratie, vertaling, commercialisering, geheel of gedeeltelijk, door middel van welk procédé en op welke drager dan ook (papier, digitaal, enz.), van een van de Onderdelen verboden is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van STELLANTIS NEDERLAND B.V, behoudens de uitzonderingen vermeld in artikel L 122. 5 van het Franse Wetboek van Intellectuele Eigendom, op straffe van inbreuk op auteursrechten en/of tekeningen en modellen en/of merken, strafbaar gesteld met de strafrechtelijke en civielrechtelijke sancties waarin de toepasselijke wetgeving ter zake voorziet.

13. GARANTIES

De Gebruiker verbindt zich ertoe STELLANTIS NEDERLAND B.V. te vrijwaren tegen elke actie die tegen hem zou kunnen worden ingesteld of elke klacht die tegen hem zou kunnen worden ingediend door een derde als gevolg van het gebruik van de Site door de Gebruiker in omstandigheden die niet conform zijn aan onderhavige Wettelijke Bepalingen. Deze garantie dekt elk bedrag dat STELLANTIS NEDERLAND B.V. om welke reden dan ook zou moeten betalen, met inbegrip van de erkende of toegekende gerechtskosten en gerechtskosten.

Aan het gebruik van de Site is geen enkele garantie verbonden. STELLANTIS NEDERLAND B.V. biedt geen enkele expliciete of impliciete garantie met betrekking tot het gebruik van de Site door de Gebruiker en met name met betrekking tot de beschikbaarheid, actualiteit, actualiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de Site en de Elementen.
STELLANTIS  NEDERLAND B.V. garandeert evenmin dat de Onderdelen beantwoorden aan de verwachtingen van de Gebruiker.

14. GEBRUIKERSVERANTWOORDELIJKHEID

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de Site en de Onderdelen hiervan. De Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die voor STELLANTIS NEDERLAND B.V. zou kunnen lijden ten gevolge van het gebruik van de Site en de Onderdelen hiervan die niet in overeenstemming is met de geldende wetten en/of reglementen en/of bepalingen.

15. AANSPRAKELIJKHEID STELLANTIS NEDERLAND B.V.

STELLANTIS NEDERLAND B.V. kan om welke reden dan ook en zonder dat deze lijst uitputtend is, aansprakelijk worden gesteld in geval van wijziging, opschorting of onderbreking van de Site en/of de toegang tot de Onderdelen.

STELLANTIS NEDERLAND B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de betrouwbaarheid van de gegevensoverdracht, de toegangstijden of eventuele toegangsbeperkingen op het internet of de netwerken die ermee verbonden zijn. STELLANTIS NEDERLAND B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van onderbreking van de toegangsnetwerken tot de Elementen, gehele of gedeeltelijke onbeschikbaarheid van de Onderdelen als gevolg van met name de telecommunicatie-operator, in geval van een overdrachtsfout of een probleem met betrekking tot de veiligheid van de overdracht, in geval van een storing van de ontvangstapparatuur of de verbinding van de Gebruiker.

Het is mogelijk dat STELLANTIS NEDERLAND B.V. toegang tot Onderdelen moet onderbreken voor onderhoudsredenen. Een dergelijke onderbreking wordt gemeld door middel van een waarschuwing op de homepage van de Site of op een andere manier. STELLANTIS NEDERLAND B.V. kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor deze onderbreking en geeft de houder geen recht op enige schadevergoeding.
STELLANTIS NEDERLAND B.V. kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van directe of indirecte schade, zoals in het bijzonder materiële, commerciële, morele en financiële schade, met inbegrip van winstderving, verlies van gegevens of programma's, met als oorzaak, oorsprong of basis het gebruik van de Site en/of de Onderdelen.

In het geval dat een Peugeot-verkooppunt een commercieel aanbod stuurt op de persoonlijke ruimte van de gebruiker, is dit verkooppunt als enige verantwoordelijk voor dit aanbod en kan STELLANTIS NEDERLAND B.V. in dit opzicht niet aansprakelijk worden gesteld.

16. PRODUCT- EN SERVICE-INFORMATIE

De pagina-onderdelen van de site zijn gebaseerd op de technische kenmerken die van kracht waren op het moment van online gaan of het bijwerken van de verschillende pagina's van de Site.

De producten die op deze site worden gepresenteerd, zijn producten die in Nederland worden gedistribueerd. De uitvoeringen kunnen per land verschillen en niet in alle landen ter wereld beschikbaar zijn.

De informatie op deze Site is in alle gevallen van algemene aard en heeft geen contractuele waarde.

Bovendien zijn alle vermelde prijzen aanbevolen maximumverkoopprijzen.

17. WACHTWOORDBEHEER

STELLANTIS NEDERLAND B.V.. stelt de Gebruiker op de Site verschillende Onderdelen ter beschikking waar hij toegang kan krijgen tot speciale diensten. Om toegang te krijgen tot deze Onderdelen, dient de Gebruiker zijn gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren. Dit wachtwoord is strikt persoonlijk en de Gebruiker dient het geheim te houden. De Gebruiker is als dusdanig verantwoordelijk voor elk gebruik van dit wachtwoord en STELLANTIS NEDERLAND B.V. kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van deze Onderdelen en/of dit wachtwoord. De Gebruiker dient STELLANTIS  NEDERLAND B.V. op de hoogte te brengen van elk frauduleus gebruik van zijn wachtwoord of van zijn Onderdeel en zich af te melden na elke bezoek aan de Site.

18. UPDATE

STELLANTIS NEDERLAND B.V. behoudt het recht om deze Algemene Voorwaarden en alle onderdelen, producten of diensten die op de site worden voorgesteld zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en bij te werken.
 
Al deze wijzigingen zijn bindend voor de internetgebruikers, die deze Algemene Voorwaarden moeten raadplegen telkens wanneer zij zich aanmelden.

19. INFORMATIE OVER FINANCIERINGEN

Alle financieringsaanbiedingen op de website www.peugeot.nl zijn onder voorbehoud van aanvaarding van de aanvraag door Stellantis Financial Services, een bedrijf in "joint-venture" tussen Banque PSA Finance en Santander Consumer Finance Benelux, en is onderdeel van de Stellantis-groep, gevestigd aan de Lemelerbergweg 12, 1101 AJ Amsterdam.

Aangezien aanbiedingen en tarieven onderworpen kunnen zijn aan voorwaarden en in alle gevallen afhankelijk zijn van de goedkeuring van de aanvraag door Stellantis Financial Services Nederland, is de informatie op de site niet contractueel en vormt je inschrijving op de site geen aanbod tot financiering.

Alleen jouw akkoord, bevestigd middels je handtekening, op een voorlopig financieringsaanbod en de overhandiging van dit document, aan het lid van het PEUGEOT-verkoopnetwerk waarmee je in contact bent, aangevuld met de gevraagde bewijsstukken met betrekking tot je identiteit en je financiële situatie, stellen Stellantis Financial Services Nederland in staat om een aanvraag goed te keuren of af te wijzen.
 
Stellantis Financial Services Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de aanbiedingen op de website www.peugeot.nl wijzigen.

20. DIVERSEN

Indien één van de clausules nietig zou worden verklaard, zal deze clausule als ongeschreven worden beschouwd en zal dit geen afbreuk doen aan de andere clausules. Het niet-uitoefenen van STELLANTIS NEDERLAND B.V. van één van de rechten die voortvloeien uit de onderhavige gebruiksvoorwaarden, impliceert niet dat er afstand is genomen van deze rechten.

21. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze website en de wettelijke voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Elk geschil dat voortvloeit uit de interpretatie en/of uitvoering van deze wettelijke voorwaarden wordt buitengerechtelijk beslecht. Wanneer geen minnelijke schikking getroffen kan worden, wordt het geschil voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse rechter.

22. PRIVACYSTATEMENT

Voor meer informatie over het privacybeleid van STELLANTIS  Nederland B.V., je rechten en hoe wij jouw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken, verwijzen wij naar ons privacystatement.