SKIP TO CONTENT
WLTP

WLTP

WLTP

Worldwide Harmonized Vehicle Test Procedure

Het WLTP-protocol (WLTP = Worldwide Harmonized Vehicle Test Procedure) wordt gebruikt voor de homologatie van auto's in het kader van de Europese typegoedkeuring. Dit protocol schrijft een nieuwe testcyclus en een nieuwe procedure voor de meting van het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot en de uitstoot van bepaalde schadelijke stoffen bij lichte voertuigen voor, onder gestandaardiseerde omstandigheden (uitgevoerd in een laboratorium).

 

Het WLTP-protocol komt in de plaats van de NEDC-homologatieprocedure die sinds 1992 van toepassing was. Sinds 2017 zijn alle nieuwe modellen die op de markt komen gehomologeerd volgens het WLTP-protocol. Vanaf september 2018 moeten alle verkochte nieuwe auto's zijn gehomologeerd volgens het WLTP-protocol. Dit nieuwe protocol van laboratoriumtests wordt aangevuld met een meting van de uitstoot van schadelijke stoffen onder praktijkomstandigheden: Real Driving Emissions (RDE).

 

Het nieuwe WLTP-protocol geeft consumenten een realistischer beeld van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van nieuwe auto's.Personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen < = 3,5 ton 

PEUGEOT EN HET NIEUWE WLTP-PROTOCOL

Voor wat betreft de uitstoot van schadelijke stoffen voldoen alle Peugeot-modellen met een Euro 6.2-motorEuropese norm die grenzen stelt aan de uitstoot van vervuilende stoffen  aan de emissienorm die in september 2020 van kracht werd.

 

Dankzij op de nieuwe regelgeving vooruitlopende technologische keuzes (SRCSelectieve katalytische reductie  voor dieselmotoren en FAPDeeltjesfilter  voor benzinemotoren) zijn de modellen van  Peugeot al gehomologeerd volgens het WLTP-protocol (vanaf september 2018 verplicht voor alle personenauto's), waarbij de gebruiksomstandigheden van auto's van klanten beter worden benaderd.

 

Stellantis heeft overigens sinds begin 2015 publiekelijk zijn steun uitgesproken voor de invoering van deze nieuwe procedure. Stellantis zet zich in om zijn klanten duidelijkheid te verschaffen door middel van publicatie op de websites van de merken van het brandstofverbruik (sinds 2016) en de NOxStikstofoxide -uitstoot (sinds maart 2018) van zijn modellen onder realistische omstandigheden, gemeten volgens een protocol dat samen met NGO's (T&E en FNE) is ontwikkeld en door een onafhankelijke derde partij (het certificeringsbureau Veritas) is gecertificeerd.

 

 

IMPACT OP BPM
WAT BETEKENT DIT VOOR JOU?
In Nederland wordt de BPM (Belasting van Personenauto’s en Motorrijtuigen) op een personenauto berekend op basis van de hoogte van de CO2-emissie. Vanaf 1 juli 2020 zijn de de BPM-tarieven gebaseerd op CO2-emissiewaarden die voortvloeien uit de WLTP-testmethodiek. De WLTP-testmethode geeft ten opzichte van de huidige testmethode (NEDC) beter inzicht in het daadwerkelijk verbruik en CO2-uitstoot bij alledaags rijgedrag. De invoering van BPM gebaseerd op WLTP CO2-emissies kan invloed hebben op het BPM bedrag en de consumentenprijzen van onze auto’s. In onze online configurator kun je de BPM terugvinden.
WAT VERANDERT ER DOOR DE WLTP?
Veranderingen aan de gestandaardiseerde testprocedures
  • Meting van de uitstoot om rekening te kunnen houden met optionele uitrusting van individuele auto's.
  • Een grotere te rijden afstand tijdens de testcycli
  • Tests uitgevoerd bij hogere snelheden
  • Een dynamischere en realistischere rijstijl van de testrijder
  • Een langere duur van de testcycli

VAN NEDC NAAR WLTP

Het belangrijkste doel van de nieuwe WLTP-procedure is om de homologatietests representatiever te maken ten opzichte van het gebruik van auto's en hun technologieën in de praktijk ten tijde van de homologatie. Ten opzichte van de sinds de jaren 90 toegepaste NEDC-cyclus gelden striktere testomstandigheden en dient de testrijder een meer dynamische rijstijl aan te houden. De WLTP is gebaseerd op werkelijke rijgegevens, terwijl de NEDC uitgaat van theoretische rijprofielen.

 

De WLTP levert bovendien nauwkeurigere waarden op, omdat hierbij rekening wordt gehouden met de specificaties van elke auto met inbegrip van optionele uitrusting die een significante invloed kan hebben op het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot. Voor dezelfde auto zijn de WLTP-waarden in bepaalde gevallen hoger dan de NEDC-waarden. Dit betekent niet dat de auto minder zuinig is geworden, maar dat er een nieuwe meting is toegepast volgens een grondigere en langere testprocedure die meer in overeenstemming is met het gebruik van auto's in de praktijk.

NEDC WLTP
Testcyclus Eén testcyclus  Rijcyclus die representatiever is voor rijomstandigheden in de praktijk
Duur van de cyclus 20 minuten 30 minuten
Afstand van de cyclus 11 kilometer  23,25 kilometer
Rijfases 2 fases, 66% in stadsverkeer en 34% op buitenwegen  4 dynamischere rijfases, 52% in stadsverkeer en 48% op buitenwegen
Gemiddelde snelheid  34 km/u 46,5 km/u
Maximumsnelheid 120 km/u 131 km/u
Invloed van individuele opties De NEDC houdt geen rekening met invloeden op de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik. Er wordt rekening gehouden met optionele uitrusting (die per model kunnen variëren).
Schakelmomenten  Vaste schakelmomenten  De schakelmomenten worden per auto berekend
Testtemperaturen Metingen uitgevoerd tussen de 20 °C en 30 °C Tests uitgevoerd bij 23 °C, CO2-waarden gecorrigeerd naar 14 °C

UITSTOOT IN REËLE RIJSITUATIES REAL DRIVING EMISSIONS - RDE

Aanvullend op het WLTP-homologatieprotocol geldt vanaf september 2018 dat alle autofabrikanten de uitstoot van hun modellen moeten meten onder realistische rijomstandigheden (RDE). Dit heeft betrekking op alle nieuwe auto's die worden verkocht in de EU.

 

In de RDE-tests wordt de uitstoot van schadelijke stoffen zoals stikstofoxiden (NOx) en fijnstof op de openbare weg gemeten, zodat de gemeten waarden zo realistisch mogelijk zijn.

FAQ

Waar staat WLTP voor?

WLTP staat voor Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (wereldwijde geharmoniseerde testprocedure voor personenauto's en lichte bedrijfswagens).

 

Het is een nieuwe testprocedure die een realistischere afspiegeling geeft van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van een auto in de praktijk. Vanaf september 2018 moeten alle auto's waarvoor voor het eerst een kenteken wordt aangevraagd, WLTP-gecertificeerd zijn. Het WLTP-protocol vervangt geleidelijk de oude NEDC-procedure (New European Driving Cycle). 

Wat houdt een WLTP-rijcyclus in?

Het brandstofverbruik en de uitstoot van een auto zijn altijd afhankelijk van de rijstijl van de bestuurder. Daarom is aan de hand van een groot aantal wereldwijd verzamelde gegevens de WLTP-norm bepaald. Deze gegevens zijn gebruikt om vier representatieve rijfases met vier gemiddelde snelheden te bepalen: laag, gemiddeld, hoog en zeer hoog.

 

Gedurende elk van deze fases worden verschillende situaties (remmen, gas geven, stoppen) in de meting meegenomen zodat de meting een zo goed mogelijke afspiegeling vormt van de alledaagse rijomstandigheden. De combinatie van deze rijfases is de "rijcyclus".

 

Het brandstofverbruik wordt gepresenteerd voor elk van de vier rijfases afzonderlijk, met een gecombineerde algemene waarde voor auto's met een benzine- of dieselmotor, met hybridetechnologie of met plug-inhybridetechnologie.

Wat betekent WLTP voor mij?

De invoering van het WLTP-protocol betekent dat de fabrieksopgave van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot representatiever is voor realistische rijomstandigheden.

 

Omdat bij de WLTP-procedure ook rekening wordt gehouden met de specifieke opties (bijvoorbeeld winterbanden of een panoramadak) van een auto, kunnen realistischere waarden worden verkregen die gebaseerd zijn op de exacte configuratie van jouw auto.

 

Dat de waarden realistischer zijn, betekent automatisch dat er voor auto's met een verbrandingsmotor hogere waarden voor het brandstofverbruik en de uitstoot gelden en dat er voor elektrische auto's (en plug-in hybrides) een kleinere actieradius wordt opgegeven. Dit kan ook betekenen dat er meer auto's getroffen worden door de CO2-toeslag op de BPM. WLTP-gehomologeerde auto's zullen in Nederland echter blijven worden belast op basis van de NEDC-waarden. Op korte termijn zal er dus niets veranderen aan de belastingsystemen op basis van de CO2-uitstoot.

Waar staat RDE voor?

RDE staat voor "Real Driving Emissions" (uitstoot onder realistische rijomstandigheden). Het betreft een nieuwe procedure voor het meten van de uitstoot van schadelijke stoffen zoals stikstofoxiden (NOx) en fijnstof.

 

Zoals de naam al aangeeft worden de metingen voor RDE op de openbare weg  onder realistische rijomstandigheden uitgevoerd, en niet in een laboratorium. Deze metingen worden verricht met een intelligent apparaat dat PEMS (Portable Emissions Measurement System - draagbaar systeem voor het meten van de uitstoot) wordt genoemd en tijdens de testrit aan de achterzijde van de auto is bevestigd.

Waar staat Euro 6 voor?

Euro 6 is de huidige Europese norm waarin de maximale uitstoot van schadelijke stoffen is vastgelegd. De in deze norm vastgelegde maximale waarden voor de uitstoot van fijnstof en stikstofoxiden zijn lager dan in de vorige norm Euro 5.

 

Vanaf september 2018 is de tweede fase van de Euro 6-norm van kracht: de Euro 6.C-norm. In deze norm is ten opzichte van de eerste fase een nog lagere maximale waarde voor de uitstoot van fijnstof door auto's met een benzinemotor vastgelegd.

Wat is selectieve katalytische reductie?

Om de uitstoot van schadelijke stoffen van een auto nog verder te beperken, wordt bij auto's met een dieselmotor vloeibare ammoniak (AdBlue®) in het uitlaatsysteem geïnjecteerd. De selectieve katalytische reductie (Selective Catalytic Reduction - SCR) met AdBlue® beperkt de uitstoot van stikstofoxiden met tot wel 90%. Het resterende uitlaatgas bestaat daardoor hoofdzakelijk uit waterdamp, stikstof en CO2. 

Wat is een homologatieprocedure?

De homologatieprocedure bestaat uit serie tests (waaronder de testcyclus) met gestandaardiseerde parameters en is noodzakelijk voor de typegoedkeuring van nieuwe auto's.

Door middel van een gestandaardiseerde homologatieprocedure is het bovendien mogelijk het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van verschillende auto's met elkaar te vergelijken.

De procedure NEDC (New European Driving Cycle) die sinds 1992 van toepassing was, wordt vanaf september 2018 vervangen door de WLTP.

Waarom wordt de homologatieprocedure veranderd?

De oude procedure NEDC wordt beschouwd als weinig representatief voor de gebruiksomstandigheden van auto's in de praktijk.

De opgave van de verbruikscijfers die volgens het WLTP-protocol zijn gemeten, zal dichter bij het door onze klanten vastgestelde brandstofverbruik liggen.

Betekent dit dat mijn auto minder zuinig is?

De nieuwe WLTP-waarden hebben geen enkele invloed op het daadwerkelijke brandstofverbruik van jouw auto. Dat bij de WLTP-testprocedure ten opzichte van de NEDC voor dezelfde auto een hogere CO2-uitstoot in g/km zal worden gemeten, komt simpelweg doordat de auto grondiger en langer wordt getest. De WLTP is daardoor een betere afspiegeling van de praktijk. Met andere woorden: een hogere waarde voor de CO2-uitstoot betekent niet dat het brandstofverbruik hoger is, maar alleen dat de waarde realistischer is geworden vanwege de gewijzigde testmethode.

Vanaf wanneer is toepassing van de WLTP verplicht?

De WLTP-waarden moeten aan klanten worden gecommuniceerd vanaf:

 

1 januari 2019 voor personenauto's

1 januari 2020 voor lichte bedrijfswagens.